Wsnp

De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is het wettelijk traject waarbij de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder aanstelt. De taak van de Wsnp-bewindvoerder is om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te waarborgen en toe te zien op de nakoming van de verplichtingen door de saniet (dat is degene die in de Wsnp zit). Als een saniet zich houdt aan de verplichtingen van de Wsnp dan krijgt hij/zij aan het einde van de Wsnp een ‘schone lei’. De schuldeisers kunnen de saniet dan niet meer aanspreken op zijn/haar schulden.

Voor wie is de Wsnp bedoeld?

Als iemand problematische schulden heeft en het niet gelukt is om tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, kan er een verzoek tot toelating Wsnp via de rechtbank worden verzocht. Nadat het verzoek is ingediend bij de rechtbank wordt er een toelatingszitting gepland. Tijdens deze zitting wordt besproken hoe hoog de schuldenlast van de saniet is en hoe de schulden zijn ontstaan. De rechtbank oordeelt vervolgens of de saniet in aanmerking komt voor de Wsnp.

Toegelaten tot de Wsnp, en dan?

Zodra toelating tot de Wsnp is uitgesproken, wordt er een huisbezoek gepland met de Wsnp-bewindvoerder. Tijdens het huisbezoek worden de verplichtingen die bij de Wsnp horen besproken.

Op basis van het inkomen en de uitgaven maakt de Wsnp-bewindvoerder een berekening van het vrij te laten bedrag. Aan de hand van het vrij te laten bedrag wordt de maandelijkse afdracht voor de schuldeisers bepaald. De aflossing dient elke maand overgemaakt te worden naar de boedelrekening. De boedelrekening is een speciale bankrekening van de Wsnp-bewindvoerder. Alleen de Wsnp-bewindvoerder heeft toegang tot deze bankrekening.

Verplichtingen saniet

In de Wsnp heeft de saniet een aantal verplichtingen. De saniet dient zich in te spannen om fulltime te werken, zodat er zoveel mogelijk afgedragen kan worden aan de schuldeisers. Daarnaast is de saniet verplicht om de Wsnp-bewindvoerder te infomeren over wijzigingen in zijn/haar persoonlijke situatie en dient de saniet maandelijks informatie over zijn/haar financiële situatie naar de Wsnp-bewindvoerder op te sturen. Verder mag de saniet geen nieuwe schulden maken.

Einde Wsnp

Doorgaans wordt na een periode van drie jaren beoordeeld of aan alle geldende verplichtingen is voldaan. Als dit het geval is wordt de Wsnp met schone lei beëindigd, hetgeen betekent dat de schulden niet langer opeisbaar zijn.

Meer informatie over het Wsnp-traject kunt u vinden op de websites van Bureau Wsnp en de Rechtspraak.

Direct naar:

Ons team