Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen overheid en burgers. Doordat de overheid op veel gebieden van het maatschappelijke leven actief is en regulerend optreedt, is het bestuursrecht een heel breed en divers rechtsgebied.

Het bestuursrecht regelt onder meer voor welke activiteiten een vergunning nodig is en onder welke voorwaarden een vergunning verkregen kan worden. Ook regelt het de vaststelling van bestemmingsplannen die bepalen op welke plaatsen welke activiteiten mogen worden verricht. Daarnaast strekt het bestuursrecht zich ook uit tot de verlening van subsidies, het toekennen van sociale uitkeringen en het beschermen van de openbare orde, de privacy, de verkeersveiligheid, de voedselveiligheid en de vrije mededinging. Vanzelfsprekend dienen de regels op al deze gebieden ook gehandhaafd te worden. De overheid heeft daarom bestuursrechtelijke bevoegdheden om boetes en lasten onder dwangsom of bestuursdwang aan overtreders op te leggen. Het bestuursrecht is een complex rechtsgebied. Het is dus verstandig deskundige bijstand in te schakelen, als u ermee te maken krijgt.