Algemene voorwaarden

1. De coöperatie Damsté advocaten - notarissen U.A., hierna te noemen: Damsté, is een coöperatie waarvan de leden door middel van personal holdings lid zijn. Een lijst van de leden wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard en uitgevoerd door Damsté, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Indien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst met opdrachtgever van toepassing worden, zijn ze ook toepasselijk op andere opdrachten die met dezelfde opdrachtgever tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen. Indien op een met de opdrachtgever al bestaande overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn, vervangt de toepasselijkheid van de nieuwe algemene voorwaarden de toepasselijkheid van de eerdere algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Damsté, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

3. Iedere aansprakelijkheid van Damsté, de individuele beroepsbeoefenaren, de advocaten, de notarissen en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Damsté de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Damsté wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Damsté is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. Damsté sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheidsbeperking is tevens van toepassing indien door Damsté ten onrechte een opdracht geweigerd wordt en daaruit schade voortvloeit. Onverminderd verval van rechten op grond van niet tijdig protesteren in de zin van artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Damsté 1 jaar na het moment dat de opdrachtgever daarmee bekend werd of kon zijn. Damsté, de advocaten, de notarissen en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Damsté de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd mogen zich tegenover de opdrachtgever beroepen op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen, ook als zij aansprakelijk worden gesteld/gehouden op een niet contractuele grondslag, zoals onrechtmatige daad. De opdrachtgever doet afstand van alle vorderingsrechten jegens individuele beroepsbeoefenaren, zoals de advocaten, de notarissen en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Damsté de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, en doet afstand van zijn of haar recht om vorenbedoelde individuele beroepsbeoefenaren zelf aansprakelijk te stellen en te houden. Voor zover nodig/mogelijk gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden (ook) als derdenbedingen ten behoeve van de in dit artikel genoemde personen. Opdrachtgever vrijwaart Damsté en de in dit artikel genoemde personen voor aansprakelijkheid door derden, in verband met de verstrekte opdracht, behoudens voor zover een verzekering bij afwezigheid van dit beding in verband met zulke aansprakelijkheid een uitkering zou doen.

4. Indien Damsté een derde inschakelt, is Damsté voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Damsté hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.

5. Indien, om welke reden ook, aan opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van Damsté en van de in artikel 3 genoemde personen wordt beperkt tot een totaalbedrag van € 25.000,-- dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 25.000,-- exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van € 225.000,-- exclusief btw.

6. Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan de afdeling Interne Incasso. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, vervalt het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de declaratie. Damsté is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.

7. Als voorwaarde voor de uitvoering van een opdracht kan betaling van een voorschot worden verlangd. Een betaald voorschot wordt pas verrekend met de eindfactuur. Indien Damsté of de persoon die op basis van enige rechtsverhouding tot Damsté de opdracht feitelijk uitvoert aansprakelijk is voor de betaling van griffierecht, is Damsté bevoegd om, zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6, de handeling waardoor het griffierecht verschuldigd wordt slechts te verrichten indien het bedrag van het griffierecht bij wijze van voorschot aan Damsté is voldaan, uiterlijk vier werkdagen voordat die handeling verricht dient te worden.

8. De klachtenprocedure van Damsté is vermeld op onze website (www.damste.nl) en wordt op verzoek toegestuurd. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 worden alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, waaronder alle geschillen over betwiste of onbetaald gebleven declaraties, beslecht door:
- de Geschillencommissie Advocatuur indien de opdracht aan een advocaat verstrekt is;
- de Geschillencommissie Notariaat indien de opdracht aan een (kandidaat-)notaris verstrekt is.

9. Alle geschillen waarin de gewone rechter bevoegd is omdat noch de Geschillencommissie Advocatuur noch de Geschillencommissie Notariaat bevoegd is, zullen worden beslecht door de rechtbank Overijssel zittingsplaats Almelo. Ten gunste van de personen genoemd in artikel 3 is het bepaalde in dit artikel en in het vorige artikel mede van toepassing op geschillen tussen de opdrachtgever en de personen genoemd in artikel 3.

10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Damsté is Nederlands recht van toepassing. Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 kan Damsté een geschil ook voorleggen aan de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter. Indien Damsté een geschil aanhangig wil maken jegens een buiten de Europese Unie gevestigde of wonende wederpartij bij een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kan Damsté dat geschil in afwijking van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 ook met inachtneming van “the ICC Rules of Arbitration” laten beslechten door het scheidsgerecht van de “The International Court of Arbitration of the ICC”. Het scheidsgerecht zal dan bestaan uit één arbiter.

11. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende afspraak is Damsté door opdrachtgever gemachtigd om de identiteit en de aard van opdrachtgever en de aard van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden in marketinguitingen te openbaren.

12. Op sommige werkzaamheden van Damsté is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing. In verband daarmee kan Damsté verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Op grond van de Wwft mag Damsté een opdrachtgever niet op de hoogte brengen van een dergelijke melding.

13. Door gebruik te maken van de producten en/of diensten van Damsté, gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Damsté (persoonlijke) gegevens van opdrachtgever verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de (persoonlijke of bedrijfs-) gegevens van opdrachtgever in de digitale en administratieve systemen van Damsté.

14. In geval van tegenstrijdigheid of een interpretatiegeschil tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de tekst daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze voorwaarden zijn op 22 januari 2018 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel zittingsplaats Almelo onder nummer 5/2018.

Stichting Beheer Derdengelden Damsté (advocaten) IBAN:
NL70 RABO 0396 8389 87 BIC RABONL2U

Letselpraktijk IBAN:
NL22 RABO 0104 7890 50 BIC RABONL2U

Damsté notariaat inzake derdengelden IBAN:
NL32 RABO 0146 1429 77 BIC RABONL2U