Fusies en Overnames

Dagelijks worden bedrijven gefuseerd, nemen zij elkaar over of starten bedrijven samen een nieuw bedrijf. Dit wordt ook wel in het kort aangeduid met fusies en overnames of met merger and acquisitions (M&A). Bij het kopen, verkopen of (af)splitsen of fuseren van een bedrijf spelen bijzonderheden, die bij de reguliere transacties niet aan de orde zijn. Ook is zo’n koop, verkoop, (af)splitsing of fusie meestal geen alledaags gebeuren. Een dergelijke transactie vraagt daarom om extra aandacht.

Daarbij gaat het onder meer om strategie, nieuwe structuren, (des)integratie van onderdelen, het behalen van synergievoordelen, waardecreatie of waardebehoud, due diligence-onderzoeken, onderhandelingen over prijs en andere belangrijke voorwaarden, zoals earn-out, garanties, vrijwaringen, voorkomen van (bestuurders-)aansprakelijkheden, zekerheden voor betaling van de koopprijs, vrijval van oude zekerheden, continuering van bestaande financieringen, vergunningen en belangrijke contracten. Koop, verkoop, (af)splitsing of fusie van een bedrijf gaat gepaard met veel lastige materies. In dit proces kunnen wij voor u grote financiële voordelen behalen, kosten besparen, afspraken goed vastleggen en risico’s wegnemen. 

Fusies en overnames kunnen grofweg in drie onderdelen worden verdeeld: aandelenfusie (overname aandelen), bedrijfsfusie (overname activa/passiva) en juridische fusie (volledige juridische samensmelting van rechtspersonen).