Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015

Leestijd: 2 minuten | Publicatiedatum: 11-04-2016 | Type: Blog/artikel | Auteur: Marieke Douwenga

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 is op 9 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en op 12 april 2016 door de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet op 1 juli 2016 in werking treedt.

 Het wetsvoorstel beoogt in hoofdlijnen de volgende wijzigingen door te voeren:

  • uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten, en;
  • beperking van de maximale huursomstijging inclusief huurharmonisatie voor corporatiewoningen.

Huidige situatie tijdelijke verhuur

Op dit moment zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woningen beperkt. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tijdelijke verhuur als gevolg van een (kort) verblijf in het buitenland van de verhuurder, verhuur van studentenkamers en verhuur van gemeentelijke sloopwoningen. Bij ‘normale’ verhuur van een woning is het voor de verhuurder niet mogelijk een huurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd zonder enige reden op te zeggen. De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen opzeggen als één van de in de wet genoemde opzeggingsgronden zich voordoet. De meest bekende opzeggingsgrond is dringend eigen gebruik. Als al één van de opzeggingsgronden zich voordoet, dan zal de verhuurder bij de opzegging alle formaliteiten in acht moeten nemen én zal hij een (kostbare, langdurige en onzekere) beëindigingsprocedure moeten voeren als de huurder niet vrijwillig vertrekt. Dit betekent in de praktijk dat een verhuurder alleen in uiterste gevallen tot opzegging overgaat en de huurder vaak een grote som geld wordt geboden om de woning te verlaten, zodat een gerechtelijke procedure wordt voorkomen.

Toekomstige situatie tijdelijke verhuur

Het wetsvoorstel biedt de verhuurder de mogelijkheid om met de huurder van een zelfstandige woning eenmalig een tijdelijke huurovereenkomst voor een periode van maximaal twee jaar te sluiten. Voor onzelfstandige woningen geldt zelfs een duur van vijf jaar. De tijdelijke huurovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen periode, zonder dat de verhuurder deze hoeft op te zeggen en een reden voor de opzegging dient te hebben. De verhuurder moet de huurder echter wel maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het einde van de huurperiode op de hoogte stellen van het feit dat de huurovereenkomst eindigt. Doet de verhuurder dit niet, dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en is de verhuurder weer gebonden aan de opzeggingsgronden en -formaliteiten. Het wetsvoorstel biedt de huurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds, dus vóór het einde van de looptijd van de huurovereenkomst, op te zeggen.

Deze verruiming van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur geldt niet voor huidige huurovereenkomsten, maar is alleen van toepassing - mits correct overeengekomen - voor huurovereenkomsten die worden aangegaan na inwerkingtreding van de wet. Daarbij geldt een beperking voor woningcorporaties. Zij mogen sociale huurwoningen namelijk niet tijdelijk verhuren.

Huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging

Door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging vervangen door de huursombenadering. De totale huurprijsstijging van alle huurwoningen van een corporatie tezamen wordt vanaf 1 januari 2017 beperkt tot de inflatie + 1%. Corporaties hebben de mogelijkheid om voor individuele woningen een huurverhoging op te leggen van maximaal de inflatie + 2,5% om grote verschillen in huurprijzen voor dezelfde woningen op te heffen, mits de totale huurprijsstijging van alle huurwoningen van een corporatie tezamen beperkt blijft tot de inflatie + 1%.

Daarnaast biedt het wetsvoorstel de corporatie de mogelijkheid om mensen met een inkomen boven €39.000 (‘de scheefwoners’) een extra huurverhoging van 4% op te leggen naast de huurverhoging van gemiddeld de inflatie + 1%.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 of heeft u een andere vraag, neem dan contact met ons op.

Deze informatie delen: