Governancecode Zorg: pas uw statuten aan vóór 1 januari 2019

Leestijd: 3 minuten | Publicatiedatum: 26-11-2018 | Type: Blog/artikel | Auteur: Dolf Plaggemars

Het is bijna twee jaar geleden dat de nieuwe Governancecode Zorg – opgesteld door de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) - in werking is getreden. Vanwege de grootschalige veranderingen in de zorgsector, evenals de verwachtingen rond goed bestuur, toezicht en governance in de zorg, was het noodzakelijk de code te wijzigen. De leden van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verplichten zichzelf met hun lidmaatschap tot toepassing en naleving van de code. De code geldt voor iedere zorgorganisatie die lid is van een van de brancheorganisaties en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen die zorg verlenen.

Deadline

Destijds is zorgaanbieders een termijn van twee jaren geboden om wijzigingen in onder meer hun statuten door te voeren. Het einde van deze termijn nadert. Per 1 januari 2019 moeten de statuten van zorgorganisaties, reglementen en overige documentatie waarin interne regelgeving is vastgelegd, in lijn zijn met de Governancecode Zorg 2017. De statuten moeten, voor zover deze dat nog niet doen, aansluiten bij een drietal specifieke bepalingen (bepalingen 5.2.2, 6.2.2 en A.1.3 van de Governancecode Zorg 2017).

Belangrijke wijzigingen

Allereerst moet in de statuten worden vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Ook dient te worden opgenomen wie bevoegd is tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Bovendien is het verplicht de criteria en de procedure voor (her)benoeming, schorsing en ontslag vast te leggen. Ten aanzien van de twee laatstgenoemde aspecten geldt voor universitair medische centra en TBS-klinieken echter een uitzondering. Tot slot is vereist dat, indien de algemene vergadering bevoegd is tot schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht, in de statuten een bepaling wordt opgenomen die inhoudt dat slechts op grond van taakverwaarlozing of andere gewichtige redenen kan worden overgegaan tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht.

Advies nodig?

Heeft u als zorgorganisatie advies nodig bij het in overeenstemming brengen van uw statuten of overige documentatie met de Governancecode Zorg 2017? Neemt u dan gerust contact op.

Deze informatie delen: