Advies de Raad van State over waarborgen kwaliteit en prijs van gemeentelijke hulpverlening

Leestijd: 1 minuten | Publicatiedatum: 24-02-2017 | Type: Blog/artikel | Auteur: Ronald Blom

Op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning gewijzigd. Daarmee is de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning verder uitgebreid. Sindsdien zijn de gemiddelde vergoedingen die gemeenten en aanbieders voor zorg en ondersteuning hanteren, gedaald. De daarmee toenemende druk op de kwaliteit en continuïteit van hulpverlening heeft het kabinet aanleiding gegeven voor het stellen van nadere regels. 

Op 2 augustus 2016 is de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling) om advies gevraagd met betrekking tot het ontwerpbesluit dat het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wijzigt. Het doel van het ontwerpbesluit is om een goede verhouding tussen de kwaliteit en de prijs te waarborgen. Het advies van de Afdeling is op 23 februari 2017 openbaar gemaakt. 

De Afdeling heeft een negatief advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat regels stelt voor het waarborgen van een goede verhouding tussen de prijs, kwaliteit en continuïteit in de hulpverlening. Zij overweegt dat vaststelling van een minimumprijs niet waarborgt dat aan de eisen van kwaliteit, continuïteit en arbeidsvoorwaarden van beroepskrachten wordt voldaan. Daar komt bij dat wijziging van het wettelijk stelsel volgens de Afdeling pas aan de orde is als zich structureel onaanvaardbare situaties voordoen en gemeenten er niet zelf in slagen een aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen verschillende belangen.

Tot slot dient, in het licht van het aanbestedingsrecht, een minimumprijs als zodanig objectief gerechtvaardigd te worden. Bij de in het ontwerpbesluit gekozen aanpak zal van een dergelijke rechtvaardiging geen sprake zijn wanneer een potentiële inschrijver aantoont tegen een lagere prijs te kunnen voldoen aan alle in de wetgeving en aanbestedingsdocumenten gestelde eisen. De Afdeling advisering adviseert op dit moment van het ontwerpbesluit af te zien. 

Deze informatie delen: