Executeur

Een executeur, ook wel executeur testamentair genoemd, is degene die belast is met het beheer van de goederen van de nalatenschap en moet de schulden van de nalatenschap voldoen. Dit kan een erfgenaam zijn, maar ook een derde.

Een executeur kan alleen maar benoemd worden in een testament. Hij heeft onder meer tot taak om een boedelbeschrijving op te stellen. Hij kan een boedelnotaris aanwijzen om hem te ondersteunen. Hij is verplicht om aan de erfgenamen alle inlichtingen te verstrekken omtrent de uitoefening van zijn taken.  

Soms ontstaan er geschillen tussen de executeur en de erfgenamen. In sommige gevallen kan dit geschil aan de rechter worden voorgelegd. In het meest verstrekkende geval kan aan de rechter gevraagd worden de executeur te ontslaan. Zolang er een executeur is zijn de erfgenamen niet bevoegd om bijvoorbeeld het huis van de erflater te verkopen. De taak van de executeur eindigt als zijn werkzaamheden zijn voltooid.