Schadevergoedingen

De overheid handelt dagelijks in het algemeen belang. In dat kader neemt zij allerlei besluiten en treft zij verschillende maatregelen. Deze besluiten en maatregelen kunnen schade aan burgers toebrengen die de overheid onder bepaalde omstandigheden moet vergoeden.

Zo kan de overheid verplicht zijn schadevergoeding te betalen, indien zij onrechtmatig heeft gehandeld. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het onrechtmatig weigeren of verlenen van een vergunning. Soms moet de overheid echter ook schadevergoeding (nadeelcompensatie of een tegemoetkoming in planschade) betalen, als zij rechtmatig handelt, zoals bijvoorbeeld bij de wijziging van een bestemmingsplan of de aanleg van een hinderveroorzakende weg. Burgers hebben daarnaast ook recht op schadevergoeding, als de overheid voor bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur overgaat tot onteigening van hun grond. Tot slot kunnen burgers onder omstandigheden ook aanspraak op schadevergoeding maken, als de overheid een overeenkomst niet of niet correct nakomt. Het overheidsschadevergoedingsrecht is een complexe materie waarbij deskundige bijstand onontbeerlijk is.