Privacy en Openbaarheid

De burger heeft enerzijds recht op openbaarheid van overheidsinformatie. Anderzijds heeft hij jegens de overheid en bedrijven ook recht op privacy en bescherming van zijn persoonsgegevens. De belangrijkste regelgeving waarin deze rechten zijn geregeld zijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Wob bepaalt dat iedereen de overheid kan verzoeken om kopieën van of inzage in informatie die is neergelegd in documenten die onder de overheid berusten. De overheid kan openbaarmaking van informatie echter weigeren ten behoeve van bepaalde belangen, zoals de staatsveiligheid, de opsporing van strafbare feiten en de privacy van anderen. Vaak doen zich discussies voor over de vraag of bepaalde informatie openbaar moet worden gemaakt of niet. De AVG bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt, indien de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor bepaalde, door de wet genoemde doeleinden. Ook hier doen zich in de praktijk geschillen voor. Damsté staat regelmatig partijen bij in geschillen over openbaarheid en privacy.