OR/Medezeggenschap

Het medezeggenschapsrecht gaat over de rechten en plichten die de ondernemingsraad (OR) en de ondernemer hebben, mede op basis van de Wet op de ondernemingsraden. Vooral kwesties die gaan over het adviesrecht en het instemmingsrecht van de OR leiden geregeld tot discussie. 

Wij treden op voor zowel de ondernemer als de OR en ook andere medezeggenschapsraden. Veelal kan bij vraagstukken met advisering duidelijkheid worden verstrekt. Als het nodig is, wordt geprocedeerd.

De vraagstukken die bij dit rechtsgebied horen, zijn divers. Te denken valt aan vraagstukken over het instellen of opheffen van een OR, het (tijdig) gelegenheid geven tot gebruikmaking van het het adviesrecht bij bijvoorbeeld overname, fusie of splitsing, reorganisaties, verstrekken of aantrekken van belangrijk krediet en benoeming en ontslag van een bestuurder. Bij vragen op het gebied van het instemmingsrecht kan worden gedacht aan het wijzigen van een pensioenregeling of arbeids- of vakantieregeling. De werkwijze die hierbij wordt gevolgd, is gericht op het, zo mogelijk, behouden van een goede werkverhouding.