Aanbesteding en Mededinging

Ondernemingen, overheden en semi-overheden zijn gebonden aan veel Europese wet- en regelgeving, onder meer op het gebied van aanbestedingen en mededinging. Door middel van een aanbesteding dient mededinging te worden gecreëerd om overheidsgeld zo optimaal mogelijk te besteden en te benutten.

Het aanbestedingsrecht omvat in dit kader alle regels die gelden bij het plaatsen van opdrachten in de markt door aanbestedende diensten. Ondernemingen die vervolgens op een aanbesteding inschrijven, moeten met elkaar concurreren. Alle ondernemingen moeten uiteraard wel een gelijke kans hebben bij het meedingen naar de opdracht. De beginselen van transparantie, objectiviteit, gelijkheid en non-discriminatie moeten daarom door een aanbestedende dienst te allen tijde in acht worden genomen.

Het mededingingsrecht ziet op de gedragingen van de ondernemingen zelf en verbiedt dat ondernemingen zich zo gedragen dat zij de concurrentie (onderling) beperken. In het aanbestedingsrecht is dit belangrijk, aangezien bij aanbestedingen gewaarborgd dient te worden dat de concurrentie niet wordt beperkt door mededingingsbeperkende gedragingen. Zo kan een inschrijver worden uitgesloten van aanbestedingen indien hij in strijd heeft gehandeld met de mededingingsregels. Tussen het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht bestaat dus een belangrijke relatie.